Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47414
Title: Electoral Management Design
Other Titles: Thiết kế quản lý bầu cử
Authors: Helena Catt, Andrew Ellis
Keywords: Bầu cử
Elections
Electoral management body
Cơ quan quản lý bầu cử
Eectronic voting machine
Máy bỏ phiếu điện tử
Integrated election information system
Hệ thống thông tin bầu cử tích hợp
Abstract: Ấn phẩm cung cấp thông tin thực tế dưới dạng dễ tiếp cận (ở mức độ lớn nhất có thể) không có lý thuyết và thuật ngữ bầu cử hoặc quản lý. Nó chứa thông tin hữu ích không chỉ cho những tổ chức thành lập liên quan đến việc quản lý bầu cử, những tổ chức trong các cơ quan bầu cử mới thành lập và những tổ chức ở các nền dân chủ đang nổi lên.
Issue Date: 2014
Type: Sách
Extent: 480tr.
ISBN: 978-91-87729-66-9
Method: www.idea.int/publications
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • electoral-management-design-2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.