Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47531
Title: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Authors: Trương Thùy Vân
Keywords: Kế toán
Thuế
Việt Nam
Description: Luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế dựa vào những quy định và nguyên tắc đo lường. Kết hợp với việc phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và tác động của thuế đối với kế toán nhằm đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa kế toán và thuế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mối liên hệ này trên phương diện lý thuyết đã có dấu hiệu độc lập, nhưng trên thực tiễn thuế ảnh hưởng lớn và lấn át trong mối liên hệ này. Kết quả nghiên cứu giúp cho việc đưa ra định hướng phát triển về kế toán và thuế của các cơ quan quản lý nhà nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu đề xuất định hướng lâu dài đối với Việt Nam là đi theo mô hình độc lập, nhưng trước hết vẫn tiếp tục duy trì sự phụ thuộc theo hướng hài hòa hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế. Những lợi ích mà xu hướng này mang lại đã bước đầu phát huy tác dụng bằng những nỗ lực phát triển các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp ở Việt Nam về kế toán, kiểm toán và thuế.
Issue Date: 20219
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 228 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4a4323d4-c893-47ff-9536-ce23b83ee640.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.