Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47558
Title: Sổ tay thuế Việt Nam 2018
Authors: Công ty PwC Việt Nam
Keywords: Thuế
Sổ tay
Thuế suất
Thu nhập doanh nghiệp
Abstract: Sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể.
Publisher: Công ty PwC Việt Nam
Issue Date: 2018
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 56 trang,pdf
Method: Công ty PwC Việt Nam
Language: vi
Right: Công ty PwC Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_ So tay thue vn 2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 990,26 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.