Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47567
Title: Chương trình hoạt động của UNICEF vì trẻ em tại Việt Nam 2017-2021
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: UNICEF
Hành động
Xã hội
Quyền trẻ em
Dịch vụ xã hội
Đổi mới
Lợi ích trẻ em
Bất bình đẳng
Abstract: UNICEF cùng chính phủ Việt Nam xây dựng một chương trình hành động để giảm thiểu sự chênh lệch và xây dựng một xã hội hòa nhập, không phân biệt đối xử và chăm sóc giúp bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, bao gồm những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuong trinh hd UNICEF vi tre em tai VN 2017-2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.