Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47568
Title: Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em ngoài nhà trường
Giáo dục
Dân tộc thiểu số
Trẻ em di cư
Phát triển bền vững
Chính sách
Abstract: Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng phương pháp luận của Sáng kiến toàn cầu Trẻ em ngoài nhà trường. Dựa trên số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, minh chứng đưa ra từ nghiên cứu cho phép theo dõi tiến bộ về giáo dục giữa các nhóm trẻ em và những thành quả của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 về giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở tất cả các nhóm tuổi và các tỉnh được lựa chon phân tích.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2018-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao Tre em ngoai nha truong 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.