Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47600
Title: Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam 2014
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em ngoài nhà trường
Bình đẳng
Giáo dục
Chính sách
Abstract: Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2013-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 134 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20. Bao cao quoc gia TENNT 2014 VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.