Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47630
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2013
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Xây dựng PCI
Kinh tế
Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp
Chính sách
Bình đẳng
PCI 2013
Abstract: Báo cáo PCI 2013 là báo cáo đầu tiên trong rất nhiều kỳ báo cáo PCI do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trực tiếp quản lý và thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 cung cấp thông tin và khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành phố cân nhắc và hành động.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2014-03-20
Type: Báo cáo
Extent: 172 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.