Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47664
Title: Một số ý kiến về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Authors: Trần Kim Hào
Keywords: Kinh tế nhà nước
Kinh tế thị trường
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Description: Tài liệu đề cập đến khái niệm kinh tế nhà nước; quan niệm của Đảng ta về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế qua các kỳ Đại hội; tính tất yếu khách quan của kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 98fa5053-e300-45e1-adbb-c4c1c3b7813d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.