Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47855
Title: Hội nhập, tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế
Authors: Bùi Hoàng Ngọc
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Tiêu thụ năng lượng
Hội nhập
Description: Luận án chỉ ra được tỉ trọng đóng góp của tiêu thụ điện vào tăng trưởng kinh tế sẽ không giống nhau trong giai đoạn 1971-2017. Cụ thể, tỉ lệ đóng góp của tiêu thụ điện trong giai đoạn 1995-2017 sẽ thấp hơn giai đoạn 1971-1994. Hơn nữa, kết quả thực nghiệm của luận án cũng cho thấy tác động trong dài hạn của tiêu thụ điện đến tăng trưởng kinh tế là tác động bất đối xứng. Đây là những điểm mới cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm mà các nghiên cứu trước đây cho Việt Nam chưa từng đề cập.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 249 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • d7272d61-5f6c-4001-b8b6-e99bcc98ff8c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.