Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47858
Title: Phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Authors: Tô Thanh Hương
Keywords: Phát triển tín dụng
Công ty tài chính
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Description: Luận án phân tích, làm rõ các đặc trưng của tín dụng ngân hành (TDTD) của Côn ty tài chính (CTTC) trực thuộc Ngân hàng thương mại NHTM trong mối quan hệ lợi ích với NHTM mẹ về chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh, phương thức phát triển so với CTTC độc lập. Xác lập khung lý luận về nội dung phát triển TDTD của CTTC trực thuộc trên hai góc độ: phương thức phát triển về lượng và tổ chức quản lý đảm bảo chất lượng tín dụng. Tổng kết, đúc rút ra 05 bài học có giá trị tham khảo trong phát triển TDTD của các CTTC trực thuộc NHTM ở Việt Nam từ kinh nghiệm của một số CTTC trên thế giới.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 187 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Trường Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 406c88db-8477-49f4-ba4d-421d85305011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.