Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47862
Title: Thỏa thuận gây hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống
Authors: Trần Thăng Long
Keywords: Nhượng quyền thương mại
Luật cạnh tranh
Thỏa thuận
Dịch vụ ăn uống
Description: Bên nhượng quyền thương mại có thể thực hiện quyền kiểm soát, giám sát quá trình kinh doanh đối với bên nhận quyền thông qua một số thỏa thuận bắt buộc trong hợp đồng nhượng quyền với mục đích bảo đảm “quyền thương mại” của bên nhượng quyền, tạo ra và duy trì tính đồng bộ trong kinh doanh nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, các thỏa thuận này lại tiềm ẩn là các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích một số thỏa thuận gây hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại phổ biến và đối chiếu với quy định của pháp luật về điều chỉnh hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, và rút ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh.
Issue Date: 2020-12-16
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 16 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (416), tháng 8/2020
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 93019a78-70ea-41d4-9d4e-8b6cd799e3b2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 375,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.