Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47863
Title: Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn Thanh Phương
Keywords: Liên kết kinh tế
Doanh nghiệp
Nông hộ
Sản xuất cây công nghiệp
Đắk Lắk
Description: Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2018, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, xác định các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 208 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bed6a07b-2ac6-41f4-bd30-47f2af7e6718.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.