Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51093
Title: Định vị bức trang lao động, việc làm ở Việt Nam năm 2020 nhìn từ tác động của đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Văn Thuật
Keywords: Lao động
Việc làm
Đại dịch Covid-19
Việt Nam
Covid-19
Đại dịch
Description: Tham luận tập trung phác họa và phân tích, so sánh bức tranh lao động, việc làm ở nước ta các năm từ 2019 đến 2021. Trong đó bức tranh lao động, việc làm năm 2020 được nhận diện, lượng hóa và phân tích trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19. Qua đó, đối chiếu với bức tranh lao động, việc làm năm 2019-năm không có dịch bệnh Covid-19.
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” do Văn phòng Quốc hội tổ chức
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp”
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • dc089310-e410-43d7-bc72-5fcdf9efdd13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 578,76 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.