Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51125
Title: Social Media Guidelines for Parliaments
Other Titles: Nguyên tắc truyền thông cho Nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Social media
Truyền thồng - thông tin
Parliamentary
Nghị viện
Guidelines
Hướng dẫn
Abstract: Nguyên tắc hướng dẫn truyền thông cho Nghị viện dựa trên kinh nghiệm của những người khởi nghiệp sớm, các nghị viện đã tham gia hội thảo. Các hướng dẫn cung cấp lời khuyên thiết thực cho các nghị viện đang suy nghĩ về cách tích hợp phương tiện truyền thông xã hội vào chiến lược tiếp cận cộng đồng của họ. Chúng cũng phục vụ như một chuẩn mực hữu ích cho các nghị viện đã có mặt trên phương tiện truyền thông xã hội.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 37 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53. smg2013en.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.