Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51134
Title: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Authors: Bùi Thị Quỳnh Thơ
Keywords: Đào tạo nghề
Lao động
Nông thôn
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Hà Tĩnh
Việt Nam
Description: Phát triển nguồn lao động là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT). Bài viết đề cập đến xu hướng chuyển dịch CCKT tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn (LĐNT) và kết quả đào tạo nghề tại tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh chuyển dịch CCKT, từ đó đưa ra kết luận phát huy hiệu quả đào tạo nghề cho LĐNT thời gian tới.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 8 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 8 (245) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • c6c190dd-de8b-46c2-aa94-07d43e233f53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.