Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51169
Title: Guidelines for parliamentary research services
Other Titles: Hướng dẫn cho các dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliamentary
Nghị viện
Guideline
Hướng dẫn
Research services
Dịch vụ nghiên cứu
Abstract: Báo cáo các dịch vụ nghiên cứu của quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển dân chủ bằng cách thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin tốt hơn và mở rộng sự hiểu biết về tác động của pháp luật và các chính sách công được đề xuất. Những hướng dẫn này cung cấp cho các nhà lập pháp các yếu tố cần thiết để tăng cường các dịch vụ nghiên cứu.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 48 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60. research-en.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.