Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51204
Title: IPU Strategy 2012–2017
Other Titles: Chiến lược IPU 2012 phiên bản 2017
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
IPU Strategy 2012–2017
Chiến lược IPU 2012 phiên bản 2017
Parliamentary
Nghị viện
Evaluate
Đánh giá
Abstract: Báo cáo chỉ ra chiến lược IPU 2012-2017 biểu đồ mục tiêu khóa học phát triển IPU trong năm năm tới giúp các Thành viên xây dựng một IPU mang tính phổ quát, năng động và hiệu quả và có thể nâng cao văn hóa, giá trị và thể chế dân chủ thông qua hợp tác giữa các nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29. strategy-e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 950,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.