Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51215
Title: Annual report on the activities of the Inter-Parliamentary Union in 2009
Other Titles: Báo cáo thường niên về các hoạt động của Liên minh Nghị viện năm 2009
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Annual report
Báo cáo hằng năm
Parliamentary
Nghị viện
Evaluate
Đánh giá
Abstract: Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, việc xuất bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 57 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31. sg09_en.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 973,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.