Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51351
Title: Bộ quy tắc thực hành của ILO đối với HIV/AIDS và thế giới lao động
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
HIV/AIDS
Abstract: Bộ quy tắc này là sản phẩm của sự phối hợp giữa ILO với ba đối tác hợp thành tổ chức, cũng như sự hợp tác của các đối tác quốc tế của tổ chức. ILO đã đưa ra những hướng dẫn thực hành vô giá cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức của người sử dụng lao động và lao động, các đối tác xã hội khác, giúp họ đề ra và thực hiện các chính sách phù hợp đối với nơi làm việc, các chương trình phòng ngừa, chăm sóc, và xác lập các chiến lược hướng tới người lao động trong khu vực không chính thức. Đây là sự đóng góp quan trọng của ILO cho nỗ lực toàn cầu chống HIV/AIDS
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2003-06-01
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 194. wcms_144547.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 229,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.