Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51367
Title: Giám sát, phản biện xã hội của báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Dững
Keywords: Báo chí
Kiểm soát quyền lực
Truyền thông giám sát
Phản biện xã hội
Chống tham nhũng
Abstract: Bài viết phân tích vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí - truyền thông ở nước ta trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí - truyền thông trong quá trình kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng.
Publisher: Bộ Tư pháp
Issue Date: 2018
Type: Tạp chí
Extent: 06 trang, trang 03 - trang 08, pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 (320) - 2018
Language: vi
Is Part Of: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 (320) - 2018
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-DCPL11.18-Giamsatphanbien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.