Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51406
Title: Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2017
Authors: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Keywords: Lâm nghiệp
2017
Nông, lâm nghiệp
Tình hình sản xuất
Thủy sản
6 tháng đầu năm
Nông nghiệp
Description: Báo cáo tập trung phân tích về tình hình thực trạng của hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017
Abstract: Báo cáo tập trung phân tích về tình hình thực trạng của hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 150277720675729422790899432503012186244.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.