Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51443
Title: Tác dụng của việc xây dựng thủy điện trên sông Mêkong đến an ninh môi trường của Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đặt ra
Authors: Võ Trung Tín, Ngô Gia Hoàng
Keywords: Môi trường
Tranh chấp môi trường
Sông Mekong
Hiệp định Mekong
Abstract: Việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong đã gây ra những hệ quả tiêu cực về trường, đặc biệt là đối với các vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích những khung pháp lý cho vấn đề kiểm soát việc khai thác nguồn nước sông Mekong như Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, vai trò của Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và thủ tục thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận.
Issue Date: 2018
Type: Tạp chí
Extent: 12 trang; tr.35-46; pdf.
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 4(116) 2018
Language: vi
Right: Tạp chí khoa học pháp lý số 4(116) 2018
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-KHPL4.18-XaydungthuydientrensongMekong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.