Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51451
Title: Vai trò của cơ quan quản lý bầu cử trong Nhà nước pháp quyền
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: Cơ quan quản lý bầu cử
Khách quan
Chuyên nghiệp
Công bằng
Hội nhập quốc tế
Abstract: Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bởi nhà nước pháp quyền là một giá trị chung của nhân loại. Trong đó, có thể khẳng định, bầu cử là một trong những động lực và điều kiện tiên quyết để xây dựng nhà nước pháp quyền. Mặt khác, bầu cử còn là phương thức thể hiện quyền của nhân dân, là biểu hiện quan trọng của nền dân chủ. Vì lẽ đó, trách nhiệm tổ chức một cuộc bầu cử khách quan. dân chủ, kết quả bầu cử công bằng, minh bạch phụ thuộc rất lớn vào năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý bầu cử. Bài viết nghiên cứu các vai trò nổi bật của cơ quan quản lý bầu cử trong nhà nước pháp quyền hiện nay.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; tr.10-16; pdf.
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 5 (117) 2018
Language: vi
Right: Tạp chí khoa học pháp lý số 5 (117) 2018
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-KHPL 5.18-vaitrocuacqqlbaucu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.