Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51453
Title: Sự cần thiết ghi nhận quyền động vật và phác thảo luật bảo vệ quyền động vật tại Việt Nam
Authors: Lê Hà Huy Phát, Đặng Nguyễn Nhật Minh
Keywords: Quyền động vật
Việt Nam
Phúc lợi Động vật
Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Ở Việt Nam, quyền động vật chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, pháp luật về quyền động vật ở các quốc gia trên thế giới ngày càng hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày hai vấn đề: Sự cần thiết ghi nhận và thiết lập công cụ pháp lý bảo vệ quyền động vật ở Việt Nam; phác thảo một số nội dung cơ bản của Luật về Động vật ở Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 7 trang;p tr. 25-31; pdf.
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý số 5 (117) 2018
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý số 5 (117) 2018
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-KHPL 5.18-quyendongvatvabvquyendv.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.