Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51491
Title: Algeria's Constitution of 1989, Reinstated in 1996, with Amendments through 2016
Other Titles: Hiến pháp năm 1989 của Algeria, khôi phục vào năm 1996, Sửa đổi đến năm 2016
Authors: Hạ viện Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie
Keywords: Algeria's
Hiến pháp năm 1989 của Algeria
Constitution
Hiến pháp
Abstract: Algeria là một quốc gia có truyền thống yêu nước và đấu tranh lâu đời. Người Algeria, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng Dân tộc và Quân đội Giải phóng Quốc gia cuối cùng khôi phục lại, trong toàn bộ, một chủ quyền hiện đại và có chủ quyền Tiểu bang. Hiến pháp này thể hiện niềm tự hào dân tộc đó, truyền lại cho các thế hệ tương lai, những người thừa kế xứng đáng của những người tiên phong và những người xây dựng một xã hội tự do...
Publisher: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Issue Date: 2018/01/17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 49 trang, trang 01 - trang 49, pdf.
Method: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Language: en
Is Format of: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Right: https://www.constituteproject.org
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Algeria_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 255 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.