Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51492
Title: Albania's Constitution of 1998 with Amendments through 2016
Other Titles: Hiến pháp Albania năm 1998 sửa đổi 2016
Authors: Hội đồng lập pháp Albania
Keywords: Albania's
Hiến pháp Albania
Constitution
Hiến pháp
Abstract: Albania, với niềm tin vào Thiên Chúa, với quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội và dân chủ, để bảo đảm quyền và tự do cơ bản của con người, với tinh thần chung sống và khoan dung tôn giáo, với cam kết bảo vệ phẩm giá con người và sự thuyết phục, cũng như cho sự thịnh vượng của cả dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc, văn hóa và đoàn kết xã hội,với một niềm tin sâu sắc rằng công lý, hòa bình, hòa hợp và hợp tác giữa quốc gia là một trong những giá trị cao nhất của nhân loại lập nên Hiến pháp này,...
Publisher: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Issue Date: 2018/01/17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 69 trang, trang 01 - trang 69, pdf.
Method: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Language: en
Is Format of: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Right: https://www.constituteproject.org
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Albania_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 310,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.