Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51503
Title: Austria's Constitution of 1920, reinstated in 1945, with amendments through 2013
Other Titles: Hiến pháp Áo năm 1920, khôi phục năm 1945, sửa đổi năm 2013
Authors: Quốc hội Liên bang
Keywords: Austria's Constitution
Hiến pháp Áo
European Union
Liên hiệp Châu Âu
Austria's
Áo
Constitution
Hiến pháp
Abstract: Hiến pháp nêu ra các quy định chung của Liên minh Châu Âu, quy định chung củaa Luật Liên bang, kiểm soát và quản lý quỹ công, bảo lãnh hành chính và quy định về Ban thanh tra của Áo...
Publisher: Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-01-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 112 trang, trang 01 - trang 112, pdf.
Method: Comparative Constitutions Project
Language: en
Is Format of: Comparative Constitutions Project
Right: Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Austria_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 425,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.