Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51505
Title: Thành tựu phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Israel- một số giải pháp rút ra cho ngành nông nghiệp Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Nông nghiệp
Công nghệ cao
Israel
Tổng luận
Description: Tổng quan về chính sách phát triển nông nghiệp của Israel, ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp của nước này. Tình hình ứng dụng công nghệ công nghệ cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam và một số giải pháp rút ra từ kinh nghiệm của Israel cho nông nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2013-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 56 trang
Source: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 9-2013
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57bbc166-b2e3-4788-ade0-1318e383bb8b.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 824,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.