Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51557
Title: Kinh nghiệm tổ chức thực hiện hoạt động giải trình của Ủy ban pháp luật
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Hoạt động giải trình
Ủy ban pháp luật
Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Abstract: Bài viết khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban pháp luật và tình hình tổ chức phiên giải trình từ việc chuẩn bị phiên giải trình, tiến hành phiên giải trình và báo cáo phiên giải trình...
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 07 trang, trang 01 - trang 07, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.