Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51577
Title: Hệ thống thư viện cấp xã - thực trạng và giải pháp
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Thư viện
Hệ thống thư viện
Abstract: Thư viện cấp xã là một bộ phận của hệ thống thư viện công lập. Việc thành lập và hoạt động của thư viện cấp xã được quy định trong Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/12/2000. Bài viết nêu tổng quan về hệ thống thư viện cấp xã, thực trạng tổ chức, hoạt động của hệ thống thư viện cấp xã và đề xuất một số giải pháp.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.