Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51588
Title: Quy định về hợp đồng làm việc đối với viên chức
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Hợp đồng làm việc
Viên chức
Hợp đồng làm việc đối với viên chức
Abstract: Luật Viên chức được Quốc hội ban hành năm 2010 để điều chỉnh về viên chức. Sự ra đời của Luật này là dấu mốc quan trọng thể hiện bước tiến rõ rệt khi đã phân biệt, tách bạch giữa “công chức” và “viên chức”. Theo đó, “hợp đồng làm việc” đã được chính thức quy định trong Luật, nhằm điều chỉnh mối quan hệ trong việc tuyển dụng, quản lý và ký kết hợp đồng làm việc của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Bài viết Nêu các vấn đề liên quan đến hợp đồng làm việc đối với viên chức và kiến nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.