Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51589
Title: Chức năng tư vấn của tòa án quốc tế về luật biển và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Tiến Đức
Keywords: Tranh chấp
Chức năng tư vấn
Đáy biển
Tư vấn
Luật biển
Tòa án quốc tế
Description: Bài viết nghiên cứu chức năng tư vấn của Toà án quốc tế về Luật Biển thông qua Toà Luật biển đầy đủ và Viện giải quyết các tranh chấp liên quan đến đáy biển thuộc Tòa án quốc tế về Luật biển. Đồng thời, trên cơ sở phân tích các quy định về thẩm quyền tư vấn và thủ tục xin tư vấn, các tác giả liên hệ tới trường hợp Việt Nam và đưa ra gợi mở áp dụng thủ tục này đối với yêu sách tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 10 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 107284120952802052869347301667594387492.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.