Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51589
Title: Vấn đề liên thông cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện - Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Liên thông cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức
Cấp xã
Abstract: Thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.Tuy nhiên, do còn có những quy định chưa thống nhất về cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý dẫn đến một số vướng mắc khi thực hiện liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Bài viết nêu thực trạng và một số kiến nghị ề vấn đề liên thông cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.