Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51593
Title: Quy định về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh: thực trạng và giải pháp
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Địa giới đơn vị hành chính
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Đơn vị hành chính
Abstract: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có nhiều nội dung mới thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013. Một trong số đó là về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là điều chỉnh đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh). Bài viết đề cập đến các quy định của pháp luật về thành lập, giải thể, nhập, chia, tách địa giới hành chính, đánh giá các quy định đó và đặt ra một số giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.