Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51680
Title: Israel's constitution of 1958 with amendments through 2013
Other Titles: Hiến pháp năm 1958 của Israel có sửa đổi đến năm 2013
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Israel's constitution of 1958
Hiến pháp năm 1958 của Israel
Israel
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Israel mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-30
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 57 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 118. Israel_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 315,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.