Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51685
Title: India's constitution of 1949 with amendments through 2016
Other Titles: Hiến pháp Ấn Độ năm 1949 với những sửa đổi đến năm 2016
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
India's constitution of 1949
Hiến pháp Ấn Độ năm 1949
India
Ấn Độ
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ấn Độ mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-01-29
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 268 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 123. India_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.