Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51714
Title: Djibouti's constitution of 1992 with amendments through 2010
Other Titles: Hiến pháp của Djibouti năm 1992 với những sửa đổi đến năm 2010
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Djibouti's constitution of 1992
Hiến pháp của Djibouti năm 1992
Djibouti
Abstract: Hiến pháp ghi nhận người Djiboutian tuyên bố một cách long trọng về sự gắn bó của họ với các nguyên tắc Dân chủ và Quyền của Con người khi chúng được định nghĩa bởi Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền của Con người và bởi Hiến chương Quyền của Con người và Dân tộc, trong đó các điều khoản được hình thành một phần không thể thiếu của Hiến pháp này.
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-01-29
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 25 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 151. Djibouti_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 167,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.