Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51830
Title: Cơ cấu tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính lãnh thổ và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Keywords: Cơ cấu tổ chức chính quyền đị phương
Đơn vị hành chính lãnh thổ
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Abstract: Xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề được các quốc gia quan tâm trong tổ chức chính quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước gắn với những đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định. Cơ cấu tổ chức được phân định theo chức năng và được chuyên môn hóa tạo thành các thiết chế có nhiệm vụ khác nhau nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, phối hợp hoạt động, hợp tác và kiểm soát lẫn nhau để hướng đến một mục tiêu chung. Nghiên cứu lý thuyết tổ chức nhằm cơ cấu hợp lý chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay là cần thiết trong bối cảnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tính thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-QLNN 1.18-cctcchinhquyentaidvhanhchinhcs.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.