Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51873
Title: Điểm khác biệt giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị trong văn bản luật hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Keywords: Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch đô thị
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
Sử dụng đất
Abstract: Theo quy định pháp luật hiện hành, trong một đơn vị hành chính đang tồn tại nhiều quy hoạch, trong đó có quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Thực tế cho thấy, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị có nhiều nội dung còn trùng lặp, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết tập trung làm rõ những điểm khác biệt trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Từ đó, đề xuất một số giải pháp về lý luận và thực tiễn để khắc phục vấn đề trên.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-07
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 115 - trang 118, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 270 (07/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • B25-QLNN 7.18-khacbietqhssdvsqhdothi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.