Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51891
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay
Authors: Vũ Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hải Anh
Keywords: Chính sách dân tộc
Công tác dân tộc
Dân tộc thiểu số
Vùng sâu, vùng xa
Abstract: Cùng với tiến trình đổi mới, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm với nguyên tắc nhất quán: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, tìm ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới là vấn đề cấp thiết.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-08
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, trang 45 - trang 49, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 271 (8/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-QLNN 8.18-nagcaohqthuchiencsdantoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.