Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51916
Title: Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Quyền sử dụng đất
Sở hữu toàn dân
Xây dựng pháp luật
Chủ sở hữu đất đai
Quyền tài sản
Bộ luật Dân sự 2015
Luật Đất đai
Description: Ở nước ta, Hiến pháp và pháp luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Với tư cách là chủ sở hữu của đất đai, Nhà nước trao lại quyền sử dụng đất cho người dân thông qua hoạt động điều phối đất đai. Thông qua hoạt động điều phối đất đai này, người dân được nhận quyền sử dụng đất. Lúc này quyền sử dụng đất trở thành một loại tài sản đặc biệt. Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất.
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số 8 (305)-2017
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7b4a8ca9-29e4-4c52-913a-87bd8d7f6838.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.