Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51923
Title: Công văn số 3020/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Dân tộc thiểu số
Nguồn nhân lực
3020/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ cấu nhân lực
Quy mô nhân lực
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiêu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể: Một số kết quả phát triển nguồn nhân lực quốc gia; các văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu ban hành về phát triển nguồn nhân lực thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP; xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm triển khai thực hiện.
Issue Date: 2018-05-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3020-BKHDDT-KTĐPLT nhan luc DTTS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.