Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51939
Title: Đổi mới và hoàn thiện quy trình lập pháp của Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Quy trình lập pháp
Nhà nước pháp quyền
Quốc hội
Abstract: Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đổi mới quy trình lập pháp; giới thiệu một cách toàn diện quy trình lập pháp qua các thời kỳ, phân tích nội dung đổi mới quy trình lập pháp gắn liền với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, phương thức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; trong đó đặc biệt chú ý đến việc cập nhật thông tin và nêu rõ những vấn đề hiện đang tồn tại; đề xuất phương hướng và giải pháp phù hợp cho việc tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp.
Publisher: NXB Chính trị quốc gia
Operator: Trần Ngọc Đường
Ngô Đức Mạnh
Issue Date: 2004
Type: Sách
Extent: 232 trang, pdf.
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Doimoivahoanthienquytrinhlapphapcuaquochoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.