Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51964
Title: Công văn số 394/UBDT-CSDT của Uỷ ban Dân tộc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.
Authors: Uỷ ban Dân tộc
Keywords: Nguồn nhân lực
Dân tộc thiểu số
Nghị quyết 52/NQ-CP
394/UBDT-CSDT
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Gồm số lượng các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NQ; Kết quả rà soát những chính sách, chương trình, dự án cần sửa đổi, bổ sung để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 52/NQ-CP; Các kết quả đã đạt được so với mục tiêu và chỉ tiêu của Nghị quyết.
Issue Date: 2018-04-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 394-UBDT-CSDT trien khai NQ 52CP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.