Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51986
Title: Những điểm mới trong nhận thức lý luận về dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay
Authors: Mai Thị Minh Ngọc
Keywords: Dân chủ đại diện
Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Abstract: Trong thời gian qua, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ, về tất yếu khách quan phải đẩy mạnh phát triển các hình thức dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, "Dân là chủ", "Dân làm chủ", "Dân là gốc", đồng thời luôn khẳng định phải làm cho dân được hưởng quyền làm chủ trên thực tế. Để làm được điều này, Nhà nước phải tạo mọi điều kiện (cơ chế, chính sách, pháp luật, vật chất) để nhân dân được làm chủ, mặt khác, nhân dân phải có năng lực làm chủ (về trình độ, nhận thức, bản lĩnh) để thực hiện dân chủ, có như vậy, nhân dân mới làm chủ thực sự, tránh được tình trạng dân chủ hình thức.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-08
Type: Tạp chí
Extent: 05 trang, trang 59 - trang 63, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 271 (8/2018)
Language: vi
Is Part Of: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 271 (8/2018)
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • B13-QLNN 8.18-diemmoitrogntllvedanchudaidien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.