Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52021
Title: Phối hợp sử dụng công cụ pháp luật và chính sách trong hoạt động quản lý Nhà nước
Authors: Đoàn Văn Dũng
Keywords: Pháp luật
Chính sách
Quản lý nhà nước
Phối hợp sử dụng
Abstract: Để quản lý nhà nước và xã hội, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ, trong đó có pháp luật và chính sách. Với những đặc thù riêng, chính sách và pháp luật tác động đến đời sống xã hội theo các mức độ khác nhau nhưng lại có mối quan hệ gắn kết, phối hợp và hỗ trợ cho nhau cùng phát huy tác dụng. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, sự phối hợp giữa công cụ pháp luật và chính sách trong hoạt động quản lý nhà nước là rất cần thiết Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai công cụ này nhằm thúc đẩy sự phát triển cùa đời sống kinh tế- xã hội.
Issue Date: 2018-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 03/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-QLNN 3.18-phsdcogcupltroghdqlnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.