Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52037
Title: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức - một số nội dung cần hoàn thiện
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật Viên chức
Luật Cán bộ, Công chức
Chính sách
Hoạt động công vụ
Abstract: Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia về một số vấn đề của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức như: khái niệm, chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức, ngạch công chức và vị trí việc làm, đánh giá công chức, viên chức.
Date Created: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Chuyên đề luật cbcc và luật vc (final).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 776,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.