Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52054
Title: Hoàn thiện quy định về các chủ thể tham gia vào quá trình định giá tài sản góp vốn của doanh nghiệp và chuyển nhượng, mua lại phần góp vốn trong luật doanh nghiệp
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chủ thể định giá
Định giá tài sản
Tổ chức thẩm định giá
Định giá tài sản góp vốn
Abstract: Chuyên đề đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 về: i) các chủ thể tham gia vào quá trình định giá tài sản góp vốn và ii) chuyển nhượng và mua lại phần góp vốn.
Date Created: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.Chuyên đề định giá tài sản của doanh nghiệp.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 437,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.