Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52143
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Quốc hội
Nghị viện
Hội đồng nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ 1945 đến 1969. Đây là một tài liệu quý có giá trị lý luận và chi đạo thực tiễn cũng như có giá trị lịch sử trong việc nghiên cứu tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật.
Publisher: Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia.
Issue Date: 1996
Type: Sách
Extent: 549 tr., pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chu tich HCM voi QH va HDND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 319,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.