Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52242
Title: Thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý tài sản phá sản ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Tuấn Hải
Keywords: Quản lý tài sản phá sản
Quản lý tài sản
Tài sản phá sản
Việt Nam
Description: Tài liệu đề cập đến kết quả thực hiện hoạt động quản lý tài sản phá sản (QLTSPS); những hạn chế, bất cập trong QLTSPS; một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động QLTSPS.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân số 7 (kỳ I tháng 4/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 184d9de3-41f5-48f7-b781-8c31065d1e30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.