Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52249
Title: Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Việt Nam
Authors: Lê Như Thanh
Keywords: Biển và hải đảo
Quản lý nhà nước
Kiện toàn bộ máy
Nâng cao năng lực
Abstract: Thực hiện Nghị quyết của Đảng về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, khung thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo từng bước được hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới đang đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, nhiệm vụ trọng tâm là cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về biển và hải đảo.
Issue Date: 2018-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 269 (6/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B13-QLNN 6.18-kientoanbomay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.